Gezamenlijk persbericht N-VA ,Sp.a en Groen: Bouw brandweerkazerne

Op 13 februari 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De nieuwe bestuursploeg in Duffel (N-VA, Groen, sp.a) heeft de afgelopen weken onderzocht of het dure prestigeproject van de brandweerkazerne nog kon worden teruggeschroefd. Na het inwinnen van juridisch advies bleken de boetes echter te hoog om een alternatieve en goedkopere oplossing haalbaar te maken. Het aanvangsbevel voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de verlengde Spoorweglaan zal kortelings verstuurd worden naar aannemer Strabag. Daardoor kunnen de bouwwerken gestart worden.

Burgemeester Marc Van der Linden (N-VA): “Met de nieuw te bouwen
brandweerkazerne kregen we meteen een zeer moeilijk dossier op onze agenda.
Iedereen weet immers dat de huidige meerderheid fundamenteel anders aankijkt
tegen dit project dan het vorige CD&V-bestuur. Wij wensen in de eerste plaats een degelijk
uitgeruste brandweerkazerne en niet zozeer een duur prestigeproject. We hebben
dan ook reeds in november zowel schriftelijk als mondeling aan het uittredende
CD&V-bestuur gevraagd om de nieuwbouw niet te gunnen. CD&V is op deze
vraag niet willen ingaan en heeft op één van de laatste colleges van 2012 de
gunning toegewezen aan aannemer Strabag. De allerlaatste stap werd zelfs pas op
de allerlaatste werkdag van 2012 genomen.  Wij hebben nu, na een grondige studie van alle
mogelijke opties, besloten de werken toch te laten doorgaan.”

Het Duffelse gemeentebestuur is hierbij niet over één nacht ijs gegaan. An
Verlinden
(sp.a): “De nieuwe brandweerkazerne mag geen hypotheek leggen op andere belangrijke projecten.
Denk bijvoorbeeld aan Cinema Plaza of aan jeugdhuis Den Daak. We hebben daarom
in eerste instantie de beslissingsprocedure laten toetsen door de gouverneur.
We wonnen daarnaast uitgebreid juridisch advies in en bestudeerden ook mogelijke
alternatieven. Na zorgvuldig wikken en wegen zijn we tot de slotsom gekomen dat
ons eigenlijk geen andere optie rest dan het geplande project te laten doorgaan. We zijn immers door de gunningsbeslissing van CD&V gebonden aan het burgerlijke contract met de aannemer. Dat contract opzeggen zou ons enorm veel geld kosten. Schadeclaims van die orde lopen al gauw op tot meer dan één
miljoen euro, en dat zou onverantwoord zijn. ”

Dat het Duffelse gemeentebestuur hiermee een vergiftigd geschenk kreeg van de vorige bestuursploeg staat buiten kijf. Staf Aerts (Groen): “Het is schrijnend om vast te stellen hoe onze gemeente onder het ‘goede
huisvaderschap’ van CD&V de voorbije jaren systematisch boven haar stand heeft geleefd. In 2011 klokte Duffel voor het eerst af op een negatief saldo van ruim een half miljoen euro. Voor 2012 lopen de geschatte verliezen op tot
ruim één miljoen euro. En momenteel stevenen we, op basis van het door de vorige bestuursploeg opgestelde budget, nu al af op een structureel tekort van meer dan één miljoen euro voor het dienstjaar 2013. Het hoeft geen betoog dat
een nieuwe brandweerkazerne van ruim 7 miljoen euro een zware bijkomende financiële aderlating betekent voor Duffel.”

Het nieuwe bestuur mag dus het puin van CD&V ruimen. Burgemeester Marc Van der Linden (N-VA): “Ziehier de gevolgen van ondoordacht en kortzichtig bestuur: de financiële situatie van onze gemeente is door megalomane projecten zoals dat van de brandweerkazerne zo precair geworden dat het in de nabije toekomst wellicht moeilijk zal worden om de gemeentebelasting onder controle te houden. We zullen er alles aan doen om bij de uitvoering van het bouwcontract op zo veel mogelijk kosten te besparen, maar de realiteit blijft dat de doorsnee Duffelaar zal opdraaien voor de financiële avonturen van het vorige bestuur. Wij betreuren dat ten zeerste en wij gaan ondubbelzinnig het
engagement aan om in de komende bestuursperiode elke eurocent twee keer om te draaien alvorens hem uit te geven. Want dat is hoe gemeenschapsgeld besteed moet worden: behoedzaam en doordacht.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is