Meerderheid zal wegblijven van extra gemeenteraad

Op 1 april 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De Duffelse meerderheidspartijen (N-VA,Groen en sp.a) zullen op dinsdag 2 april niet naar de extra gemeenteraad komen. Hierdoor kan de gemeenteraad niet rechtsgeldig vergaderen.

Schepen van onderwijs Ivan Blauwhoff : “Wij zijn niet van plan het politieke spelletje van CD&V rond het bouwdossier voor ’t Kofschip mee te spelen. De reden die CD&V aanhaalt om een extra gemeenteraad bijeen te roepen – het overschrijden van termijnen zoals vastgelegd in het voorcontract met Scholen van Morgen (SVM) – is totaal ongegrond. Er werd immers in onderling overleg een duidelijk tijdskader afgesproken (zij bijlage) dat ons schriftelijk werd bevestigd door SVM. Dit afgesproken tijdskader werd trouwens ook meegedeeld in antwoord op de vragen van raadslid Wuyts op de gemeenteraad van 18 maart laatstleden. Het is dus duidelijk dat noch SVM, noch het gemeentebestuur de intentie heeft om het contract op te zeggen na het verstrijken van de termijn van vijf weken die loopt na het indienen van het voorontwerp. Contractueel zou de overeenkomst trouwens ook niet meteen opgezegd kunnen worden. Daarvoor is een duidelijke procedure in het contract gestipuleerd. Het project loopt dus op geen enkel moment gevaar zoals CD&V ten onrechte suggereert. Hiervoor een extra gemeenteraad bij elkaar roepen is zonder voorwerp.”

N-VA, Groen en sp.a betreuren ten zeerste de eenzijdige manier waarop oppositiepartij CD&V te werk is gegaan. Zonder enig voorafgaandelijk overleg dienden alle raadsleden van CD&V het verzoek tot bijeenroeping van een extra gemeenteraad in.

Burgemeester Marc Van der Linden: “Wij dragen openheid en transparantie zeer hoog in het vaandel. Wij willen iedereen, ook de oppositie, zo nauw mogelijk bij alle beleidsbeslissingen betrekken. Een eenvoudige vraag aan de bevoegde schepen zou de ongegrondheid van hun vrees dan ook snel en eenvoudig hebben kunnen aantonen. Men heeft dit doelbewust niet gedaan en dat valt te betreuren. Meer zelfs: het college heeft de fractieleider van CD&V, daags nadat het verzoek werd ingediend, uitgenodigd voor een gesprek. Daarin werden de gemaakte afspraken met SVM duidelijk toegelicht, werd onderlijnd dat het gemeentebestuur alleszins van plan is dit project samen met SVM te realiseren en werd gevraagd om de bijeenroeping van de raad te willen intrekken, gezien het hoge kostenplaatje. Het werd een dovemansgesprek.”

 

Voor N-VA, Groen en sp.a is het duidelijk: het gaat hier niet om een oprechte bekommernis om de Duffelse jeugd en de toekomst van onze Duffelse scholen – het dossier ligt momenteel ter inzage op het gemeentehuis en werd nauwelijks geconsulteerd door de CD&V-raadsleden…

Gemeenteraadsvoorzitter An Verlinden: “Een gemeenteraad bij elkaar roepen kost ons als bestuur meer dan 4000 euro. Wij vinden dat het geld van de Duffelse belastingbetaler veel nuttiger kan besteed worden. Wij moeten de schaarse middelen investeren in de echte noden van de Duffelaars, niet in politieke spelletjes. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid en zullen onze fracties wegblijven van deze volstrekt overbodige gemeenteraad. Tegelijk roepen wij de CD&V-raadsleden op om hun zitpenning van om en bij de 180 euro per raadslid terug te storten aan de gemeente. Ten behoeve van alle Duffelaars.”

Het afgesproken tijdskader met SVM:

  1. 28 februari 2013: SVM maakt het voorontwerp van het verbouwingsdossier voor basisschool ‘t Kofschip over aan het gemeentebestuur van Duffel met het verzoek om dit dossier te willen goedkeuren binnen een termijn van 5 weken (dus uiterlijk tegen donderdag 4 april 2013), zoals voorzien in het voorcontract.
  2. 29 maart 2013: Gemeentebestuur van Duffel ontvangt schrijven vanwege SVM, waarin SVM aanvaardt dat het gemeentebestuur van Duffel uiterlijk 3 mei 2013 de beslissing over het ingediende voorontwerp zal kenbaar maken, gezien de eerstvolgende gemeenteraad pas plaatsvindt op 2 mei 2013.
  3. 8 april 2013: overlegmoment tussen het gemeentebestuur van Duffel en SVM waarbij het dossier in detail wordt overlopen met de administratie.
  4. 22 april 2013: uitgebreide toelichting van het dossier door SVM aan alle raadsleden op de commissievergadering.
  5. 2 mei 2013: dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
  6. 3 mei 2013: gemeentebestuur van Duffel maakt beslissing kenbaar aan SVM.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is