Ambitieus meerjarenplan voor Duffel

Op 9 december 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad

Na de gemeenteraadsverkiezingen werkten N-VA en CD&V een zeer uitgebreid en ambitieus bestuursakkoord uit. Dit akkoord werd dit najaar verder verfijnd en vertaald in concrete acties en bijhorend financieel kader, het meerjarenplan 2020-2025. Dit is het eerste meerjarenplan volgens het nieuwe decreet lokaal bestuur. Voor een lokaal bestuur hebben deze nieuwe regels gevolgen. Zo bestaat er geen jaarlijks budget meer. Dit wordt nu mee in het meerjarenplan geïntegreerd. Nog fundamenteler is dat de beleidsrapporten van gemeente en OCMW samen komen in een gezamenlijk rapport. Gemeente en OCMW vormen dus ook voor de beleidsrapporten voortaan één bestuur. De vroegere regelgeving dat de gemeente het tekort van het OCMW aanzuivert (gekend als de gemeentelijke toelage) verdwijnt ook officieel.

Binnen deze nieuwe regelgeving en met de maatschappelijke uitdagingen die afkomen op een lokaal bestuur, zijn we er in geslaagd een ambitieus en evenwichtig meerjarenplan op te maken. Het gemeentebestuur heeft als taak zorg te dragen voor haar inwoners binnen een gezond financieel kader en een beheersbare schuld. Het is zeer belangrijk om te blijven investeren in onze gemeente. Niet investeren is immers achteruitgaan. We hebben er resoluut voor gekozen de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet te verhogen. Deze blijven beide hetzelfde en zijn de laagste tarieven in ons arrondissement. De schuldgraad van het lokaal bestuur bouwen we af met 2 miljoen euro tegen 2025. De tarieven voor de speelkriebel, sportkampen, seniorenweken, kinderopvang, kunstfabriek, huwelijken, standgeld op de wekelijkse markt,…houden we laag. Huur voor zwembad, sporthal en Cinema Plaza houden we eveneens laag, andere gemeentelijke zaaltjes houden we kosteloos. Verenigingen zijn immers ons kostbaar weefsel en maken Duffel levendig.

Burgemeester Sofie Joosen (N-VA) bevoegd voor financiën: “We zijn heel tevreden om met deze bestuursploeg te kunnen aankondigen dat de personenbelasting en onroerende voorheffing even laag blijven als vorige legislatuur. Een gezamenlijke ambitie die N-VA & CD&V koesterden. We zijn dan ook zeer tevreden dat we dit effectief kunnen waarmaken.”

Betaalbaar wonen staat onder druk in Duffel. We starten met een activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden met als doel potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te maken voor gezinswoningen. Te veel jonge gezinnen hebben moeite om een bouwgrond in Duffel te vinden. We vrijwaren de open ruimte buiten het centrum en maken onder andere een RUP Open Ruimte op. We verhogen de kwaliteit van de sociale woningen door renovatie en nieuwbouw. Ook de gemeente heeft een kritische evaluatie van haar patrimonium gemaakt. Een aantal eigendommen zullen we dan ook verkopen. We hervormen de belasting op ondernemen zodat niet alleen energieverbruik en motorvermogen telt maar ook de oppervlakte van een bedrijf. We verhogen de jaarlijkse belasting voor nachtwinkels. Inning van retributies voor taxi’s en brandstofdistributieapparaten zetten we stop. We hervormen de toelage voor mantelzorg zodat meer Duffelaars hier aanspraak op kunnen maken.

De gemeente blijft natuurlijk ook verder investeren. Er staat een mooi programma in de steigers. We focussen in dit meerjarenplan op volgende doelstellingen:

  • Onze gemeente als aangename plek om in te wonen, te leren, te werken en te ondernemen binnen een gezond ondernemingsklimaat en met een sterke kern.
  • Een bestuur met oog voor milieu, veel groen, open ruimte, biodiversiteit en duurzaamheid.
  • Een propere en veilige gemeente waarin we intensief inzetten op de  bestrijding van onkruid en we durven op te treden tegen allerlei vormen van overlast.
  • Een sociale gemeente waarin onze vele verenigingen en vrijwilligers onze volle steun kunnen genieten als motor van een sociale samenleving. 
  • Een zorgzame gemeente waarin inwoners gestimuleerd worden om zelf de handen uit de mouwen te steken, hun verantwoordelijkheid op te nemen maar waarbij we de kwetsbare groepen absoluut de nodige ondersteuning, zorg en welzijn bieden.

In het oog springen de restauratie van kasteel Ter Elst, realisatie van de gymhal en het dienstencentrum, renovatie van de gemeentelijke bibliotheek, een openbaar WIFI-netwerk, investeringen in onze lokalen van de jeugdbewegingen en speelpleintjes, investeringen in onze assistentiewoningen, we werken een oplossing uit voor de kleedkamers van KVV Duffel, de looppiste, de tribune en het skatepark op sportcentrum Rooienberg. We gaan voor een nieuwe fuifzaal die voldoet aan hoge normen wat geluidsoverlast en veiligheid betreft. We investeren in camera’s om sluikstort te bestrijden. We gaan de klimaatuitdagingen aan door onder andere ons wagenpark te verduurzamen en te investeren in openbare ledverlichting, aanpassingen aan onze noodwoningen en we gaan voor een onthardingsproject in het Senthout. We voorzien de nodige budgetten voor ons technisch centrum om de strijd tegen het onkruid aan te gaan. We centraliseren de hulpverlening in de brandweerkazerne. We optimaliseren het onthaal in het gemeentehuis.

Op vlak van mobiliteit staan een heel aantal nieuwe infrastructuurwerken op stapel. Heraanleg van de Kiliaanstraat, Rooienberg, Mechelsebaan, Dr. Jacobsstraat. We investeringen in voetpaden voor de Zomerstraat, Pastoriestraat, Schoolstraat. We investeren in fietspaden voor de Lintsteenweg, Mijlstraat, Hondiuslaan, Notmeir/Walemstraat,…en meer fietsenstallingen. We starten een traject op voor de Stationsstraat met alle betrokken partners. Rioleringswerken voor Binnenweg, Hondiuslaan, Notmeir/Walemstraat Lintsesteenweg,… staan eveneens op stapel.

Eerste schepen Lili Stevens (CD&V): “Heel wat mooie projecten staan op stapel voor onze gemeente. Zoals iedereen kan zien, een ambitieus maar ook een breed beleid dat zich richt op de verschillende levensdomeinen van onze inwoners. Met veel vertrouwen kijken we uit naar de concrete uitwerking van ons meerjarenplan om effectief werk te maken van een nog beter Duffel.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is